PIBJA Polski Instytut Badania Jakości Sp. z o.o. (Usługodawca) oferuje niezależne badania rynków, branż i konkretnych ogranizacji. Badania te mają pomóc klientom i konsumentowm w podejmowaniu decyzji odnośnie wyboru konkretnych produktów lub usług. Badania są przeprowadzane z dużą dbałością o szczegóły i zachowaniem dyscypliny naukowej. Jednocześnie PIBJA nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli rekomendacje zawarte w raportach z badań nie będą odpowiadały doświadczeniom lub preferencjom użytkownika tej strony. Pomimo naszych rekomendacji użytkownik musi podjąć decyzję samodzielnie w oparciu o różne źródła danych.

Używanie strony PIBJA

Korzystając z usług Usługodawcy, każdy Użytkownik zobowiązuje się do: a) przestrzegania przepisów prawa, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób, b) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, c) korzystania z Usług w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, d) poszanowania powszechnie obowiązującego przepisów prawa, zasad netykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników bądź osoby trzecie.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich podjętych pod wpływem opinii i komentarzy rozpowszechnianych w Serwisie lub na innych.

Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwy w dostępności Serwisu, zwłaszcza z przyczyn technicznych bądź innych. Usługodawca zapewnia, że planowane prace techniczne przeprowadzane będą zwłaszcza w godzinach nocnych, w taki sposób, aby powodowały możliwie najmniejszą uciążliwość dla Użytkowników.

Użytkownik udziela Usługodawcy nieograniczonego w czasie i przestrzeni, niewyłącznego zezwolenia na rozpowszechnianie w sieci internet wskazanych utworów dostarczonych przez Użytkownika, na każdym z Serwisów, w taki sposób, aby każda osoba miała do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wskazanym.

Z tytułu udzielonego przez Użytkownika zezwolenia, Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie od Usługodawcy. Użytkownik w nieodwoływalny sposób zrzeka się prawa do wynagrodzenia.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne korzystanie z utworów i innych danych Użytkownika przez osoby trzecie, w szczególności pobranie w celu rozpowszechniania i dalsze rozpowszechnianie utworów Użytkownika przez osobę trzecią.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz dane pochodzących od Użytkowników, a także za treści oraz dane rozpowszechnione w komentarzach do wpisów, jeśli pochodzą one od Użytkowników, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.

Usługodawca może zablokować dostęp bądź trwale usunąć dane rozpowszechnione przez Użytkownika, w tym każdy wpis, utwór bądź komentarz, jeśli poweźmie urzędową lub wiarygodną informację o bezprawnym charakterze tych danych. W takim przypadku Usługodawca zwolniony jest z odpowiedzialności za skutki zablokowania dostępu bądź usunięcia danych.

Zmiany Regulaminu

Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności ze względu na zmianę zakresu Usług lub zmianę powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie związanym z zakresem niniejszego Regulaminu.

Właściciel strony inetrnetowej

PIBJA Polski Instytut Badań Jakości Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 9/11, pokój 309, 00-094 Warszawa.