Warunki korzystania z naszego certyfikatu jakości podlegają ściśle określonym regułom. Z jednej strony chcemy umożliwić najlepszym przedsiębiorstwom szerokie wykorzystanie w reklamie certyfikatu jakości PIBJA, z drugiej strony wykluczamy te firmy, które nie spełniają standardów. Stosujemy przy tym restrykcyjne zasady niemieckiej fundacji Warentest, która w krajach niemieckojęzycznych przykłada szczególną wagę reklam ze znakami jakości.

Przede wszystkim certyfikat jakości PIBJA nie może zostać użyty bez wcześniejszego podpisania umowy licencyjnej. Podstawowe warunki korzystania z certyfikatu jakości PIBJA przedstawiają się następująco:

Zasady korzystania z certyfikatu:

1. Certyfikat nie może zostać użyty dla produktów lub usług, które nie zostały przetestowane.

2. Jeśli certyfikat jest stosowany z innymi środkami reklamy np. w ramach ogłoszenia prasowego, to komunikat wychodzący z reklamy nie może stać w sprzeczności z przesłaniem znaku jakości.

3. Nie wolno stosować certyfikatu jakości, jeśli uzyskano wynik w oparciu o nieprawdziwe dane i informacje.

4. Nie wolno posługiwać się certyfikatem jakości, jeśli dostępny jest już nowy test z innymi wynikami danego reklamodawcy. Np.: gdy zwycięzca w starym teście nie jest już zwycięzcą w nowym teście, to nie jest on uprawniony do posługiwania się certyfikatem jakości „zwycięzca“.

5. Nie wolno posługiwać się certyfikatem jakości, jeśli testowana usługa lub testowany produkt uległ znacznej zmianie. Np.: kiedy sprzedawca artykułów spożywczych działa w sektorze premium po czym przechodzi do sektora dyskontów.

6. Usługodawca lub producent może posługiwać się informacją o uzyskanym certyfikacie PIBJA tylko wówczas, gdy spełnione są oba poniższe warunki:

a) usługa lub produkt zdobyły w przeprowadzonym teście pozycję upoważaniającą do uzyskania stosownego certyfikatu (zwycięzca w teście, wyróżnienie);

b) usługodawca lub producent podpisał umowę licencyjną na korzystanie z certyfikatu PIBJA.

7. Usługodawca lub producent nie może komunikować wyników badania PIBJA używając w tym celu innego certyfikatu jakości lub znaku graficznego.

8. Wszelkie inne komercyjne wykorzystanie znaku jakości PIBJA oraz wyników przeprowadzonego testu wymaga wcześniejszego uzgodnienia z PIBJA.

9. PIBJA wyraża zgodę przedstawicielom mediów na udostępnianie informacji o przeprowadzonym teście.

Obowiązkowe informacje zawarte w certyfikacie jakości PIBJA

Publikowany certyfikat jakości musi zawierać określone informacje o przeprowadzonym teście, a w szczególności:

  • czytelne odniesienie do strony internetowej www.badaniajakosci.pl
    • data pierwszej publikacji: miesiąc / rok
    • dokładne określenie testu, tak aby nie było wątpliwości, co było przedmiotem testu. Np.: posługiwanie się określeniem „najlepszy dom meblowy“ jest niedopuszczalne, jeśli badano pracę działu sprzedaży ale już nie testowano np. dostawy mebli lub czy też serwisu montażowego.

Jeśli w reklamie klient chce wykorzystać przyznaną mu w teście ocenę, obowiązują następujące zasady:
• liczą się tylko pełne oceny – tzn. celujący, bardzo dobry, dobry etc.
• podając informację o otrzymanym wyniku w teście należy podać również informację o maksymalnym możliwym wyniku lub zastosowanej skali oceny.

Jeśli w reklamie klient chce wykorzystać przyznaną mu pozycję w rankingu, obowiązują następujące zasady:
• jeśli firma zwyciężyła w rankingu lub zajęła w nim wysoką pozycję, ale dostała końcową ocenę punktową poniżej 4 (dobry), może podawać na certyfikacie jakości wyłącznie pozycję uzyskaną w rankingu.

Jeśli w reklamie klient chce wykorzystać wynik uzyskany w konkretnej kategorii testowanej – a więc tylko część przeprowadzonego testu, obowiązują następujące zasady:
• kategoria, do której odnosi się reklama musi stanowić przynajmniej 10% ogólnego wyniku testu.
• należy jasno określić, że znak jakości stosuje się do wybranej kategorii a nie całego testu. Np.: „pierwsze miejsce wśród dostawców internetowych w zakresie jakości obsługi klienta”,